• 02 පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය

    02 Use the Computer Laboratory Safely