• 03 මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම

    03 Operating System and File Management