• 04 යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සඳහා මුසිකය හා යතුරු පුවරුව යොදා ගැනීම

    04 Using Mouse and Keyboard to use Application Software