• 06 තොරතුරු රැස්කිරීම හා සන්නිවේදනය සඳහා අන්තර්ජාලය භාවිතය

    06 Using the Internet for collecting Information and Communication